Bendrosios pirkimo sąlygos

BENDROSIOS PIRKIMO SĄLYGOS:

 1. Galiojimas. Šios Bendrosios pirkimo sąlygos taikomos visiems pirkimo sandoriams, sudarytiems tarp UAB „METALISTAS LT“ (ribotos atsakomybės bendrovės, įsteigtos ir vykdančios veiklą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 247736790, registruotos buveinės adresas: Šermukšnių g. 19, LT-35113 Panevėžys, Lietuva) (Pirkėjo), kaip Pirkėjo, ir šalies, kuriai yra adresuojamas pirkimo užsakymas (Pardavėjo). Jokios Pardavėjo arba bet kokios trečiosios šalies standartinės sąlygos negalioja ir netaikomos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytiems pirkimo sandoriams. 
 2. Sutarties dalykas. Pirkėjas perka prekes ar paslaugas (Prekės) iš Pardavėjo pagal šiose Bendrosiose pirkimo sąlygose nustatytas sąlygas ir specialiąsias sąlygas, nustatytas pirkimo užsakyme (Užsakymas), kurį pateikė Pirkėjas ir priėmė Pardavėjas. Pateiktas pirkimo Užsakymas ir bendrosios pirkimo sąlygos sudaro galiojančią ir teisiškai įpareigojančią sutartį dėl Prekių pirkimo (Sutartis). 
 3. Kaina, apmokėjimo sąlygos ir Užsakymo galiojimasPrekių kaina yra nurodyta Užsakyme, kurį priėmė PardavėjasPirkėjas turi apmokėti už Prekes pagal sąlygas, dėl kurių buvo susitarta Sutartyje. Užsakymas gali būti anuliuotas iki to laiko kol negautas Užsakymo patvirtinimas. 
 4. Pakavimo/ženklinimo reikalavimai. Pardavėjas turi tinkamai supakuoti ir paženklinti Prekes, laikydamasis rinkos standartų ar specialių reikalavimų (jei numatyti) taip, kad būtų išvengta Prekių išorinio apgadinimo ir galimų pretenzijų dėl netinkamo šių Prekių ženklinimo. 
 5. Prekių kokybė. Prekės privalo būti originalios, saugios ir tinkamos kokybės, atitinkančios tokios rūšies Prekėms taikomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Prekių kokybės reikalavimų laikymasis yra esminė Sutarties sąlyga. 
 6. Prekių specifikacijos ir kita dokumentacija. Šalys gali apsikeisti specifikacijomis, naudotojo instrukcijomis, techniniais standartais ir/arba kitais su Prekėmis susijusiais dokumentais, kurie yra reikalingi sudarant sandorius dėl tokių Prekių. 
 7. Pristatymas. Pardavėjas pristato Prekes, laikydamasis Užsakymui taikomų pristatymo sąlygų, kurios yra išdėstytos specialiose pirkimo sąlygose. Prekės turi būti pristatytos laikantis Užsakyme nurodytų sąlygų. 
 8. Pristatymo vėlavimas. Jeigu pristatymo negalima atlikti iš dalies arba visiškai, jeigu pristatomos Prekės negali būti priimtos suderintais terminais arba jeigu yra tikėtina, kad bus tokio pobūdžio vėlavimas, Šalis nedelsdama apie tai informuoja kitą Šalį.
  Bet kuri Šalis, sužinojusi apie vėlavimą, ne vėliau, kaip per 5 (penkias) val. nuo sužinojimo momento pateikia raštišką pranešimą, kuriame nurodo vėlavimo priežastis ir naują pristatymo dieną.
  Jeigu pristatymas vėluoja dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjas turi teisę gauti iš anksto sutartus nuostolius, kurie sudaro 5 proc. nuo užsakymo sumos, bet ne mažiau nei 150 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną ir įgyja teisę nepriimti Prekių. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas, su laiku nepristatytomis Prekėmis susijusias, Pirkėjo patirtas išlaidas. 
 9. Patikrinimas po pristatymo. Prie visų pristatytų Prekių turi būti pridedamas važtaraštis ir sąskaita/ išankstinio apmokėjimo sąskaita, išskyrus tuos atvejus, kai sąskaita/ išankstinio apmokėjimo sąskaita Pirkėjui yra pateikiama iš anksto. Pirkėjas privalo patikrinti ar pristatytos Prekės ir kiekiai atitinka Užsakymą, kaip buvo susitarta tarp Šalių, važtaraštį ir sąskaitą. Po pristatymo Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina ir patvirtina, kad pristatytos Prekės yra be jokių išorinių apgadinimų.  Bet kokias pretenzijas dėl Prekių neatitikimo Sutarties sąlygoms Pirkėjas turi pateikti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo to momento, kai buvo nustatytas toks neatitikimas.
  Tuo atveju, jeigu Prekės neatitinka Sutartyje numatytų ir/ar joms keliamų kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekes, o Pardavėjas įsipareigoja sumokėti baudą lygią 10 proc. nuo užsakymo sumos, bet ne mažiau nei 200 EUR ir atlygina visas, su laiku nepristatytomis kokybiškomis Prekėmis susijusias, Pirkėjo patirtas išlaidas. Prekės laikomos neatitinkančiomis kokybės reikalavimų ir tuo atveju, jeigu Pardavėjas Sutartyje nustatytais terminais nepristato Prekių sertifikato (-ų).  
 10. Sąskaitų išrašymas ir apmokėjimas. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už užsakytas Prekes pagal Pardavėjo išrašytą sąskaitą / išankstinio apmokėjimo sąskaitą, laikydamasis Užsakyme nustatytų mokėjimo sąlygų. 
  Išskyrus, kai Užsakyme yra nustatyta kitaip, Pardavėjas privalo apmokėti Pirkėjui pristatomų Prekių transportavimo išlaidas ir Pardavėjas neturi teisės pateikti Pirkėjui sąskaitos už tokias transportavimo išlaidas. Pardavėjas turi apmokėti Prekių pristatymo išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant matavimo, svėrimo ir pakavimo išlaidas, ir taip pat galimas išlaidas, susijusias su Prekių ženklinimu, kuris yra reikalingas tinkamam Prekių transportavimui į pristatymo vietą. 
 11. Nuosavybės teisės perdavimas. Nuosavybės teisė į Prekes perduodama Pirkėjui po Prekių priėmimo Užsakyme nurodytoje vietoje.  
 12. Atsitiktinio Prekių praradimo arba apgadinimo rizika. Atsitiktinio Prekių praradimo arba apgadinimo rizika pereina Pirkėjui po to, kai Pardavėjas arba Pardavėjo paskirtas asmuo pristato ir iškrauna/pakrauna Prekes perduodamas jas: (I) Pirkėjui arba (II) Pirkėjo nurodytam asmeniui. 
 13. Dokumentų perdavimas. Pristatymo vietoje ir pristatymo metu Pardavėjas turi perduoti Pirkėjui visus dokumentus, reikalingus pristatomų Prekių priėmimui ir turėjimui, naudojimui bei perleidimui (su Prekėmis susijusius dokumentus). Su Prekėmis susiję dokumentai turi būti perduoti Pirkėjui tokiu būdu, kad Pirkėjas turėtų pakankamai laiko priimti pristatomas Prekes jų paskirties vietoje be nepragrįsto vėlavimo arba laisvai disponuoti Prekėmis.
  Prekės sertifikatai privalo būti pateikti el. paštu Pirkėjui ne vėliau kaip 1 (viena) darbo diena iki Užsakyme nurodytos Prekių pristatymo dienos momento. 
 14. Prekių kiekis. Tuo atveju, jeigu pristatytų Prekių kiekis yra didesnis už leistiną Prekių kiekio paklaidą numatytą Užsakyme, Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekes, kurių kiekis viršijo leistiną Prekių kiekio paklaidąPardavėjui. Visas patirtas išlaidas, susijusias su Prekių grąžinimu, apmoka Pardavėjas.
  Tuo atveju, jeigu pristatytų Prekių kiekis yra mažesnis už leistiną Prekių kiekio paklaidą numatytą Užsakyme arba visai nepristato Prekių Pirkėjui,  Pardavėjas moka Pirkėjui baudą lygią 10 proc. nuo Užsakymo sumos, bet ne mažiau 200 EUR ir atlygina visas su Prekių vėlavimu susijusias Pirkėjo patirtas išlaidas. Pirkėjas turi teisę, trūkstamą Prekių kiekį, užsakyti iš kito tiekėjo. 
 15. Pareiškimai ir garantijos. Pardavėjas pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad: (I) Prekės yra naujos ir tinkamos pardavimui, gamybai; (II) Prekės yra be jokių defektų, kurie gali turėti įtakos jų panaudojimui pagal numatytąją paskirtį arba apsunkinti šių Prekių perpardavimą; (III) Prekės atitinka panašios rūšies Prekėms taikomus standartus; (IV) Prekėms netaikomi jokie apribojimai, įkeitimai, užtikrinimo teisės arba kiti suvaržymai; (V) nėra pažeidžiamos ar neteisėtai pasisavinamos bet kokios trečiosios šalies teisės į prekės ženklus, pramoninės arba intelektinės nuosavybės teisės arba kitos trečiųjų šalių teisės, intelektinės nuosavybės teisės; ir (VI) Prekės atitinka galiojančius standartus ir gaminio saugos reikalavimus; (VII) Prekių perdavimo metu, Prekių nuosavybės teisė priklauso Pardavėjui.  
 16. Prekių kokybė. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad Prekės atitinka įprastai tokioms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus, Sutartyje nustatytas specifikacijas ir neturės esminių medžiagų ir gamybos trūkumų 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo jų pristatymo. Pardavėjas atsako už Prekių kokybę, kuri neatitinka Užsakyme nurodyto standarto/standartų reikalavimų, bei už informacijos teisingumą nurodytą Prekių sertifikatuose, bet koks neatitikimas laikomas esminiu kokybės reikalavimų neatitikimu.
  Pardavėjas neatsako už trūkumus, kurie atsiranda Prekes įprastai naudojant arba dėl neatsargumo, už kurį yra atsakingas Pirkėjas. 
  Gavęs pranešimą, Pardavėjas privalo nedelsdamas savo sąskaita ištaisyti visus Prekės trūkumus, nustatytus garantinio laikotarpio metu. Tuo atveju, kai Prekės trūkumų neįmanoma ištaisyti, Pardavėjas įsipareigoja netinkamos kokybės Prekę pakeisti tinkamos ir/arba atlyginti papildomus Pirkėjo patirtus nuostolius, susijusius su Prekės įgijimu ar gamyba.
  Jeigu Pardavėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą, per pagrįstą laikotarpį neįvykdo savo garantinių įsipareigojimų, Pirkėjas turi teisę Prekes/Paslaugos trūkumus ištaisyti arba pasirūpinti trūkumų ištaisymu Pardavėjo sąskaita.  
 17. Sutarties nutraukimas. Pirkėjas gali nutraukti Sutartį raštu nedelsiant, nesikreipdamas į teismą, jei Pardavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas ir jam nepavyksta ištaisyti bet kokio tokio pažeidimo arba įsipareigojimo nevykdymo per 5 (penkias) darbo dienas po Pirkėjo atitinkamo raštiško pranešimo. 
  Bet kuri šalis gali nutraukti Sutartį nedelsiant, bet kuriuo metu, pateikdama raštišką pranešimą, jei: (I) kita Šalis nutraukia savo veiklą arba jai gresia veiklos nutraukimas ar pradedama likvidavimo procedūra, jei kitos Šalies atžvilgiu pradedama bankroto byla arba jei bet kokiai jos turto daliai yra paskiriamas administratorius ar teismo vykdytojas; arba (II) jei įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymas dėl teisės aktų reikalavimų pasidaro neįmanomas. 
 18. Teisės po Sutarties nutraukimo. Išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama dėl pažeidimo, padaryto Šalies, kuri nevykdo įsipareigojimų, bet kokio Sutarties nutraukimo arba pasibaigimo atveju, nei viena Šalis neturi teisės į jokią kompensaciją. 
  Jei Sutartis yra nutraukiama dėl vienos iš Šalių kaltės, nukentėjusiajai Šaliai turi būti sugrąžinta tai, ką ji sumokėjo/patiekė pagal Sutartį ir kompensuoti tiesioginiai nuostoliai, susiję su Sutarties nutraukimu. 
 19. Konfidencialumas. Išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymas arba Sutarties tikslų įgyvendinimas, Šalys šiuo susitaria laikyti konfidencialia informacija ir neatskleisti arba nepasinaudoti siekiant naudos sau, ar bet kokiam kitam asmeniui ar institucijai Sutarties turinio ir/arba bet kokių žinių, informacijos ar duomenų, susijusių su kitos Šalies verslu arba Prekėmis, kurie gali būti jiems perduoti, arba kurie gali būti gauti pagal Sutartį (išskyrus tuos atvejus, kai yra prieinami kaip vieša informacija arba gali būti gauti iš komercinių šaltinių). 
 20.  Atsakomybė. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius. 
  Sutartyje numatytos baudos yra laikomos minimaliais Pirkėjo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Jei dėl Pardavėjo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Pirkėjo patirti nuostoliai yra didesni nei numatytos baudos, Pardavėjas privalo šiuos nuostolius atlyginti. 
  Baudos sumokėjimas neatleidžia nuo Sutarties vykdymo, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria ar Sutartyje numatyta kitaip.  
 21. Žalos atlyginimas. Pardavėjas turi apsaugoti Pirkėją nuo visų trečiųjų šalių pretenzijų dėl bet kurio iš jo pareiškimų ir garantijų, susijusių su pristatytomis Prekės, netikslumo ir turi kompensuoti Pirkėjui bet kokius nuostolius ir taip pat išlaidas, susijusias su tokiomis pretenzijomis. 
 22. Pranešimai. Visi pranešimai ir kitas pasikeitimas informacija pagal Sutartį turi būti vykdomi raštu („raštu“ arba raštiškas“ reiškia ir elektroninį paštą) arba tokia forma, kuri yra atkuriama raštu ir laikoma, kad Šalis ją gavo: (I) jei ji buvo pristatyta paštu arba kurjerio tarnybos, išskyrus, kai faktiškai buvo gauta anksčiau, – trečią darbo dieną po išsiuntimo; (II) jei pristatyta asmeniškai – pristatymo dieną; (III) jei pristatyta elektroniniu paštu – išsiuntimo dieną, jei iš gavėjo buvo gautas gavimo pranešimas, patvirtinantis, kad pranešimas buvo gautas tinkamai. Visi pranešimai ir pasikeitimas informacija pagal Sutartį, jei yra skirti Pirkėjui, turi būti adresuojami panaudojant kontaktinę informaciją, nurodytą Užsakyme. 
 23. Visa Sutartis. Sutartis sudaro visą susitarimą tarp Šalių ir anuliuoja bet kokius susitarimus, įsipareigojimus ar sutartis, kurios buvo sudarytos arba egzistavo tarp Šalių prieš sudarant šią Sutartį.
  Grąžindamas pasirašytą Užsakymą Pardavėjas sutinka su jo sąlygomis. Pasirašytas Užsakymas kartu su Bendrosiomis pirkimo sąlygomis sudaro teisiškai įpareigojantį susitarimą dėl Prekių pirkimo – pardavimo.
  Jei Pardavėjas, atsiunčia Užsakymo patvirtinimą kuris neatitinka Pirkėjo pateikto Užsakymo, toks dokumentas nėra susitarimas dėl Prekių pirkimo- pardavimo ir nepakeičia pradinio Užsakymo, kuris lieka galioti, išskyrus kai Pirkėjas patvirtina Pardavėjui, kad toks pakeistas Užsakymas galioja.
  Jei Pardavėjas negrąžina pasirašyto Užsakymo patvirtinimo, tačiau Pardavėjas išrašo sąskaitą arba pradeda vykdyti Užsakymą, arba pristato Prekes Pirkėjui, laikoma, kad Pardavėjas sutinka vykdyti šį Užsakymą be jokių nukrypimų, nuo pradinio Pirkėjo pateikto Užsakymo. 
 24. Atskiriamumas. Jei bet kokia šios Sutarties nuostata arba jos taikymas, dėl bet kokios priežasties, gali būti paskelbta arba laikoma niekine, negaliojančia arba neįgyvendinama visa apimtimi ar iš dalies, Šalys turi padaryti tokį Sutarties pakeitimą, kuris kiek įmanoma tiksliau atitiktų Sutarties esmę. Jei Šalims nepavyksta pakeisti Sutarties, nuostata, kuri yra niekinė, negaliojanti arba neįgyvendinama, laikoma pašalinta ir likusios Sutarties nuostatos išlieka galiojančiomis visa apimtimi. 
 25. Perdavimas. Nei viena Šalis, be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, negali perleisti tretiesiems asmenims jokių teisių arba įsipareigojimų pagal šią Sutartį.  
 26. Pirkėjas, skolų išieškojimo tikslais, gali perleisti savo reikalavimus, kuriuos jis pateikė Pardavėjui be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 
 27. Pakeitimai. Sutarties (Pasiūlymo, Specialiųjų sąlygų ir Bendrųjų pirkimo sąlygų) pakeitimai gali būti padaryti tik raštu. Pakeitimai, padaryti bet kokia kita forma, nei raštu, yra negaliojantys. Siekiant išvengti abejonių, tai neapriboja Pirkėjo teisės pakeisti jo Bendrąsias pirkimo sąlygas. Tuo atveju, jeigu Užsakymo nuostatos prieštarauja Bendrųjų pirkimo sąlygų nuostatoms, taikomos Užsakymo nuostatos.  
 28. Force Majeure (nenugalimos jėgos aplinkybės)Nei viena Šalis nėra atsakinga už bet kokį Sutarties nevykdymą, jei tokį nevykdymą sąlygojo aplinkybės, kurių ji negali kontroliuoti, įskaitant įstatymų, teisės aktų pakeitimus, bet kokios valstybės institucijos, valstybės administracijos ar savivaldybės institucijos veiksmus, riaušes, karines operacijas, stichines nelaimes ar kitas nenugalimos jėgos aplinkybes. Pasibaigus force majeure aplinkybėms, šalys privalo nedelsiant atnaujinti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Tuo atveju, jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau nei trisdešimt (30) dienų, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį pateikdama kitai Šaliai raštišką pranešimą.
  Šalys susitarė, kad gaisras, potvynis, vagystė ar panašūs įvykiai nebus laikomi force majeure aplinkybėmis, jei jų atsiradimą sąlygojo Pardavėjo veiksmai arba aplaidumas (neveikimas) arba jei dėl tokių įvykių Pardavėjui yra atsakingas trečiasis asmuo. 
 29. Taikoma teisė. Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Jungtinių Tautų Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo- pardavimo sutarčių (CISG) šiai Sutarčiai negalioja ir netaikoma. 
 30. Ginčų sprendimas. Bet koks ginčas, nesutarimas arba reikalavimas, kylantis iš arba susijęs su Sutartimi, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jei Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybų keliu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tokių derybų pradžios, bet koks toks ginčas turi būti galutinai išspręstas kompetentingo teismo Vilniuje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

 

Sutinku su privatumo politika ir slapukais

Metalistas.lt

Metalistas puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat, galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.Daugiau informacijos rasite Privatumo politikos puslapyje.