Bendrosios pardavimo sąlygos

 1. Pritaikymas. Šios bendrosios pardavimo sąlygos yra taikomos visiems pardavimo sandoriams, sudarytiems tarp UAB „METALISTAS LT” (uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 247736790, buveinės adresas Šermukšnių g. 19, LT-35113, Panevėžys, Lietuva) (toliau – Pardavėjas) ir šalies, kuriai skirtas pardavimo pasiūlymas (toliau – Pirkėjas). Bet kokios standartinės Pirkėjo ar bet kurios trečiosios šalies sąlygos yra aiškiai išbrauktos ir nėra taikomos pardavimo sandoriams, sudarytiems tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
 1. Sutarties dalykas. Pirkėjas įsigyja atitinkamas prekes (toliau – Prekės) iš Pardavėjo, remiantis šiomis bendrosiomis pardavimo sąlygomis ir kitomis sąlygomis, kurios yra numatytos atitinkamuose pasiūlymuose (toliau – Pasiūlymas) ir / ar patvirtintuose užsakymuose (toliau – Užsakymas), kuriuos Pardavėjas pateikia, o Pirkėjas priima. Bendrosios pardavimo sąlygos ir priimto Pasiūlymo / Užsakymo sąlygos sudaro galiojančią ir teisiškai įpareigojančią Prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

3. Prekių kaina. Prekių kaina nurodyta Pasiūlyme, kurį priėmė Pirkėjas. Jei Pirkėjas nesutinka su kaina ir / arba pasiūlo kitą Prekių kainą, tokia kaina tampa privaloma Pardavėjui tik tuo atveju, jei Pardavėjas raštu ją patvirtina. Kitu atveju laikoma, kad Šalys nesudarė Sutarties dėl atitinkamų Prekių pirkimo – pardavimo. Pasiūlymuose kainos pateikiamos be PVM, išskyrus atvejus, kai nurodoma kitaip. Pirkėjas atsiskaito už Prekes pagal Sutartyje numatytas sąlygas.

Esant ekstremaliems (daugiau kaip 10 % didesniems arba mažesniems) žaliavų kainų pokyčiams rinkoje Pirkėjas arba Pardavėjas turi teisę inicijuoti pakartotines derybas dėl sutartų kainų.

Jeigu Pirkėjas patikslina, atlieka pakeitimus brėžiniuose ir / ar specifikacijose, Šalių suderintą Pasiūlymo kainą Pardavėjas turi teisę perskaičiuoti, apie tai informuojant Pirkėją. Visi projekto brėžinių pakeitimai, atlikti po Užsakymo patvirtinimo, papildomai apmokestinami vadovaujantis šiais įkainiais: gamybos darbo valandos įkainis – 55 (penkiasdešimt penki) Eur, technologinės darbo valandos įkainis –  70 (septyniasdešimt) Eur. Viršvalandžiai ir darbas savaitgaliais apmokestinami dvigubu tarifu. Perskaičiuota kaina tampa galutine kaina. Pirkėjo nesutikimas dėl perskaičuotos kainos gali būti pagrindas Sutarties nutraukimui. Patvirtinto projekto brėžinių pokyčiai gali būti teisėta pristatymo datos pakeitimo priežastis, kuri patvirtinama įvertinus pakeitimų apimtį.

 1. Sąskaitų faktūrų išrašymas ir apmokėjimo sąlygos. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už Prekes bei už Pirkėjo įrangos priežūrą bei saugojimą, taip pat prekių gabenimo išlaidas (jei nustatyta) pagal Pardavėjo pateiktą (-as) sąskaitą (-as) faktūrą (-as).

Apmokėjimas vykdomas mokėjimo pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą pagal iš anksto Šalių suderintą kainą ir apmokėjimo terminus. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai piniginės lėšos įskaitomos į Pardavėjo banko sąskaitą.

Pirkėjui vėluojant atsiskaityti su Pardavėju terminais, numatytais šioje Sutartyje iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Pardavėjas turi teisę skaičiuoti 0,02% (dvi šimtąsias procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pirkėjui vėluojant sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Pardavėjas turi teisę skaičiuoti 12% (dvylikos procentų) metines palūkanas nuo visos pradelstos sumos.

Netesybos skaičiuojamos iki galutinio atsiskaitymo su Pardavėju. Pardavėjas, išrašęs netesybų sąskaitą bei ją pateikęs Pirkėjui Sutartyje nurodytais rekvizitais, turi teisę bet kokį gautą mokėjimą (nepaisant nurodytos mokėjimo paskirties) iš Pirkėjo pirmumo eile užskaityti netesybas. Pardavėjas turi teisę skolos išieškojimą perduoti pasirinktam trečiajam asmeniui. Visas protingas ir pagrįstas skolos išieškojimo išlaidas ne ginčo tvarka apmoka Pirkėjas.

 1. Mokesčiai. Pirkėjas sutinka sumokėti bet kokius įstatymų numatytus mokesčius už medžiagas ar paslaugas, užsakytas remiantis šiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai susitariama kitaip.
 1. Prekių specifikacijos ir kiti dokumentai. Šalys gali viena su kita apsikeisti Prekių specifikacijomis, naudojimo vadovais, techniniais standartais ir / arba kitais dokumentais, kurie yra susiję su Prekėmis ir kurie yra reikalingi, vykdant sandorius dėl tokių Prekių. Jei minėti dokumentai yra pažymėti riboto naudojimo ženklu (pvz., „ribotam naudojimui“, „tarnybiniam naudojimui“, „konfidencialu“ ir t.t.), tokius dokumentus gaunančiai Šaliai draudžiama naudoti juos bet kokiais kitais tikslais nei Sutarties vykdymas, kopijuoti ar bet kokiu kitu būdu perduoti minėtus dokumentus tretiesiems asmenims.
 1. Pristatymas. Pardavėjas pristato Prekes pagal pristatymo nuostatas, nurodytas Pasiūlymo specialiosiose pardavimo sąlygose. Jei Pasiūlyme nenurodyta kitaip, numatyta pristatymo sąlyga visuomet turi būti EXW (Panevėžys) (Incoterms® taisyklės, 2010 m.). Jei Pasiūlyme ar atitinkamame Užsakyme nenurodyta kitaip, Pirkėjas turi apmokėti Prekių gabenimo ir pristatymo išlaidas, Pirkėjas neturi teisės Pardavėjui išrašyti sąskaitos faktūros už tokias Prekių gabenimo išlaidas.

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra: (i) Pirkėjo rizika ir sąskaita sulaikyti Prekes ir atidėti jų pakrovimą tol, kol nebus sumokėta visa kaina; (ii) atmesti iš dalies apmokėtą Pasiūlymą ir grąžinti dalį už Prekes sumokėtos kainos, atėmus Pirkėjui priskaičiuotus delspinigius / baudos palūkanas; (iii) iš dalies pristatyti Prekes, atsižvelgiant į mokėjimą, gautą iš Pirkėjo.

Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdęs prievolę perduoti Prekes, jeigu Prekių kiekis, kokybė, asortimentas ir kt. atitinka Sutarties ir teisės aktų reikalavimus. Pirkėjas laikomas tinkamai įvykdęs prievolę priimti Prekes, jeigu priėmė visas jam pateiktas Prekes, kurių kiekis, kokybė, asortimentas ir kt. atitinka Sutarties ir teisės aktų reikalavimus.

 1. Patikrinimas pristatymo metu. Pirkėjas turi patikrinti Prekes jų pristatymo metu. Bet kokios pretenzijos dėl Sutarties sąlygų neatitinkančių Prekių turi būti pateiktos per 1 (vieną) darbo dieną po to, kai Pirkėjas sužino apie neatitikimus, tačiau ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui. Pardavėjui negavus pretenzijų dėl Prekių kokybės per minėtą terminą, laikoma, kad Prekės yra kokybiškos ir neturi trūkumų ar defektų. Pirkėjas tokiu atveju netenka teisės reikšti pretenzijų dėl šių Prekių kokybės ir atsisakyti apmokėti Prekių kainą ar jos dalį.

Nustačius bet kokius kokybinius trūkumus, Pirkėjas, laikydamasis šiame punkte nustatytų terminų ir tvarkos, privalo informuoti Pardavėją.

Pardavėjas, pasitvirtinus trūkumams, įsipareigoja juos pašalinti savo sąskaita per atskirai su Pirkėju suderintą protingą terminą.

Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka grąžinti Pardavėjui Prekių nustatytų trūkumų pašalinimui ar Prekių pakeitimui, Pirkėjas, iš anksto raštu su Pardavėju suderinęs reikalingus atlikti taisymo darbus ir tokių darbų kainą, trūkumus turi teisę šalinti savo pajėgumais. Tuo atveju, jei

Pirkėjas trūkumus šalina pats, nesuderinęs raštu darbų ir kainų su Pardavėju, tokio trūkumų taisymo išlaidas dengia pats Pirkėjas ir jis netenka teisės reikalauti iš Pardavėjo padengti trūkumų šalinimo išlaidų.

Šalys susitaria, kad pretenzijos suma negali viršyti 80 % Prekės pardavimo kainos.

 1. Atsitiktinio Prekių praradimo arba sugadinimo rizika. Atsitiktinio Prekių praradimo arba sugadinimo rizika pereina Pirkėjui po to, kai Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui pagal Pasiūlyme nurodytas pristatymo sąlygas.

          Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat jei matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ir kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų. Įrodinėjimo pareiga dėl tinkamo Prekių transportavimo (jei transportavimas buvo atliekamas Pirkėjo jėgomis), laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo tenka Pirkėjui.

 1. Prekių sandėliavimas. Šalys susitaria, kad Gaminys/Prekės iš Pardavėjo atsiimamos/išvežamos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo nuo patvirtintos atkrovimo datos. Suėjus šiam terminui, Prekės/Gaminys automatiškai, be atskiro pranešimo yra įvelkamos į specialią sandėliavimo plėvelę ir perkeliamos saugoti į sandėliavimo teritoriją.

Po Gaminio/Prekių supakavimo ir išvežimo saugojimui, Pirkėjui išrašoma įvykdyto Užsakymo sąskaita faktūra (su PVM).

Padengimo apsaugine plėvele bei sandėliavimo/saugojimo išlaidas dengia Pirkėjas pagal Pardavėjo įsakymu patvirtintus įkainius.

11. Pirkėjo štampų / įrangos priežiūra ir saugojimas. Tuo atveju, jei Prekių gamybai reikalingi specialūs štampai, kt. įranga, priklausanti Pirkėjui, tačiau saugoma Pardavėjo patalpose, už visą įrangos priežiūros ir saugojimo laikotarpį, Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui mokėti įrangos remonto, priežiūros ir saugojimo mokestį pagal Pardavėjo išrašytą (-as) sąskaitą (-as) faktūrą (-as).

 1. Nuosavybės teisės perdavimas. Nuosavybės teisės į Prekes yra perduodamos Pirkėjui, kai jis galutinai atsiskaito už Prekes ir sumoka bet kokias nuobaudas / delspinigius / palūkanas pagal Sutartį (jei yra).
 1. Grąžinimas. Pirkėjas neturi teisės grąžinti pristatytų Prekių be išankstinio Pardavėjo patvirtinimo. Jei Pardavėjas patvirtina grąžinimą, Pirkėjui bus grąžinta 20% (dvidešimt procentų) mažesnė suma nei pirminė suma, nurodyta pradinėje sąskaitoje faktūroje.
 1. Pareiškimai ir garantijos. Pardavėjas pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad Prekės: (i) yra naujos, tinkamos parduoti EEE rinkoje ir kad jomis galima laisvai prekiauti EEE rinkoje; (ii) neturi jokių defektų, kurie galėtų turėti įtakos jų naudojimui pagal paskirtį; (iii) atitinka standartus, taikomus panašaus tipo prekėms; (iv) nėra įkeistos, joms nėra taikomi nuosavybės teisės ar bet kokie kiti apribojimai; ir (v) atitinka taikomus standartus ir gaminių saugos reikalavimus.
 1. Apdraudimas. Išskyrus atvejus, kai Pardavėjas yra atsakingas už patirtus nuostolius, Pirkėjas apsaugo Pardavėją nuo bet kokių trečiųjų asmenų reikalavimų dėl žalos ar atsakomybės ir atlygina Pardavėjui bet kokius nuostolius ir išlaidas, patirtas dėl tokių reikalavimų.
 1. Sutarties nutraukimas. Jei Pirkėjas nesilaiko Sutarties sąlygų ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pardavėjo raštiško įspėjimo nepašalina tokių sąlygų pažeidimų ir neįvykdo įsipareigojimų, Pardavėjas gali nedelsiant raštu nutraukti Sutartį, nesikreipiant į teismą.

Sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies sprendimu, prieš 7 (septynias) kalendorines dienas pateikus raštišką pranešimą, jei: (i) viena iš Šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios Sutarties ir nukentėjusiai Šaliai 2 (du) kartus raštu pareikalavus įvykdyti prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus, kita Šalis per nukentėjusios Šalies nustatytą protingą terminą to nepadaro; (ii) kita Šalis nutraukia ar grasina nutraukti savo veiklos vykdymą, yra likviduojama, prieš ją iškeliama bankroto byla arba bet kuriai Šalies turto daliai yra priskiriamas administratorius ar likvidatorius; (iii) jei pagal teisės aktus neįmanoma vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų; (iv) kai šalis nesutinka su perskaičiuota kaina, kaip nurodyta Sutarties 3 p.

 1. Teisės po Sutarties nutraukimo. Išskyrus atvejus, kai Sutartis nutraukiama dėl įsipareigojimų nevykdžiusios Šalies kaltės, Sutarties nutraukimo ar galiojimo laikotarpio pabaigos atveju nė viena iš Šalių neturi teisės gauti kompensaciją.

Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Šalių kaltės, nukentėjusiajai Šaliai turi būti sugrąžinta tai, ką nukentėjusioji Šalis sumokėjo / suteikė remiantis Sutartimi, ir jai turi būti atlyginta patirta tiesioginė žala, siejama su Sutarties nutraukimu.

Jei Sutartis nutraukiama dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjo sumokėtas išankstinis mokėjimas lieka Pardavėjui ir Pirkėjas neturi teisės jo susigrąžinti. Tokiu atveju atliktas išankstinis mokėjimas yra laikomas minimaliais neginčytinais nuostoliais, kuriuos Pardavėjas patyrė dėl Sutarties nutraukimo.

Pardavėjas neatsako už netiesioginę žalą, atsiradusią dėl Sutarties nevykdymo, įskaitant Pirkėjo prarastas pajamas.

 1. Konfidencialumas. Duomenų apsauga. Išskyrus tuos atvejus, kai kitaip reikalauja įstatymas arba kai kitaip reikalaujama Sutarties vykdymo tikslais, Šalys šį dokumentą sutinka laikyti konfidencialiu, neatskleisti ir nenaudoti savo ar kitų asmenų arba įstaigų naudai Sutarties turinio ir /arba bet kokių su kitos Šalies verslu arba Prekėmis susijusių žinių, informacijos ar duomenų, kurie Šalims perduodami arba tampa žinomi vykdant Sutartį (išskyrus atvejus, kai tokia informacija sužinoma kaip viešoji informacija arba yra gaunama iš prekybos šaltinių).

          Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos, neperduoti savo sutartinių teisių ir įsipareigojimų, susijusių su šia Sutartimi, jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės aktų numatyta tvarka, skolų išieškojimo tikslais ar teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio punkto nuostatas ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio punkto nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.

            Šalys patvirtina, kad teisėtai tvarko viena kitai perduodamus viena kitos atstovų asmens duomenis: atstovaujančių asmenų vardą, pavardę, pareigas, el. paštą, tel. Nr., fakso Nr., adresą, kontaktavimo būdą (el. paštu, faksu, paštu), kalbą, kuria su nurodytu asmeniu patogiausia bendrauti, ir turi teisę juos perduoti viena kitai, kad viena Šalis šiuos duomenis tvarkytų kitos Šalies atstovo identifikavimo, prekių pardavimo, pirkimo, keitimo, grąžinimo, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir jų nuostatų laikymosi tikslu.

 1. Pranešimai. Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas pagal Sutartį turi būti pateikiamas raštu arba tokiu būdu, kurį galima atkurti raštu. Laikoma, kad pranešimai buvo įteikti kitai Šaliai: (i) jei pristatomi paštu arba per pašto kurjerių tarnybą – trečią dieną po išsiuntimo, išskyrus atvejus, kai pranešimas faktiškai gaunamas anksčiau; (ii) pristatymo dieną, kai jie įteikiami asmeniškai; (iii) jei siunčiamas el. paštu – išsiuntimo dieną, kai gavėjas patvirtina, kad pranešimas buvo gautas tinkamai.

          Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, kuris pagal Sutartį yra skirtas Pirkėjui, turi būti vykdomas, remiantis Įprastoje kliento sutartyje pateikta kontaktine informacija. Pasikeitus adresams, elektroniniam paštui, telefonų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi apie minėtų rekvizitų pasikeitimą, negali reikšti atsikirtimų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų pagal jai Sutartyje nustatyta tvarka praneštus rekvizitus.

 1. Visa Sutartis. Sutartis apima visą susitarimą tarp Šalių ir pakeičia bet kokius planus, susitarimus, pažadus ar sutartis, kurios egzistuoja arba buvo sudarytos tarp Šalių prieš Sutartį.
 1. Atskyrimas. Jei kuri nors Sutarties nuostata dėl bet kokios priežasties yra paskelbiama arba laikoma negaliojančia arba visiškai ar dalinai nevykdoma, Šalys turi pakeisti Sutartį taip, kad ji kaip galima labiau atitiktų Sutarties esmę. Jei Šalys nepakeičia Sutarties, nuostata, kuri yra negaliojanti ar nevykdoma, turi būti laikoma išbraukta, o likusios Sutarties nuostatos lieka galioti.
 1. Pakeitimai. Sutartis (Pasiūlymas, Užsakymas, Specialiosios sąlygos ir Bendrosios pardavimo sąlygos) gali būti pakeista tik raštu. Ne raštu sudaryti pakeitimai yra laikomi negaliojančiais. Siekiant išvengti abejonių, ši sąlyga neapriboja Pardavėjo teisės keisti Bendrųjų pardavimo sąlygų.
 1. Paskyrimas. Nė viena Šalis negali jokiems tretiesiems asmenims perduoti sutartinių teisių ar įsipareigojimų be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

Pardavėjas skolų išieškojimo tikslais gali perduoti pretenzijas, pateiktas Pirkėjui.

 1. Nenugalimos jėgos aplinkybės. Nė viena šalis neatsako už Sutarties nesilaikymą, jei tai atsitinka dėl aplinkybių, kurių negalima kontroliuoti, įskaitant teisės aktų, nuostatų pakeitimus, bet kokios valstybės ar savivaldybės institucijos veiksmus, riaušes, karines operacijas, stichines nelaimes ar kitas nenugalimos jėgos aplinkybes. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys turi toliau vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 45 dienas, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį, pateikus raštišką įspėjimą kitai Šaliai.

         Šalys  susitarė, kad gaisras, potvynis, vagystė ar panašūs įvykiai nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, jei tai atsitinka dėl Pirkėjo veiksmų ar aplaidumo (neveikimo) arba jei dėl tokių aplinkybių Pirkėjui atsako trečiasis asmuo.

 1. Taikytina teisė. Sutartis  įgyvendinama  ir  aiškinama  remiantis  Lietuvos  Respublikos įstatymais.
 1. Ginčų sprendimas. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys dėl Sutarties arba susiję su ja, yra sprendžiami derybų keliu. Jei Šalys nesusitaria per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas yra galutinai išsprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, kompetentingame teisme, Vilniuje, o jei sandorio vertė yra didesnė nei 50000 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų) – Vilniaus komercinio arbitražo teisme.

 

_______________________________________________

 

 

_______________________________________________

 

Sutinku su privatumo politika ir slapukais

Metalistas.lt

Metalistas puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat, galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.Daugiau informacijos rasite Privatumo politikos puslapyje.